Ochrana oznamovatelů

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Realitní společnost:

Chupek reality s.r.o., se sídlem: Panenská 2425/9, 46601 Jablonec nad Nisou, IČO: 198 21 620,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová zn. C vložka 51187 (dále jen „Společnost“),

a

Fyzická osoba, podnikatel Jiří Chupek - hypotéky, reality se sídlem: Panenská 2425/9, 46601 Jablonec nad Nisou, IČO: 72658851,

v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“) ve spojení se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML“), zavedla Vnitřní oznamovací systém Společnosti, kterým upravuje podmínky podávání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání podle ZOO a AML.

VOS je určen zaměstnancům Společnosti a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávním jednání, které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje Zákon nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vymezené v § 2 odst. 1, písm. d) Zákona.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti. Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost dle Zákona, v jejíž souvislosti oznámení podává. Fyzická osoba, která je zaměstnancem Společnosti nebo která je pro Společnost činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, může podat oznámení i anonymně.

Společnost vylučuje z podání oznámení osoby, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona s výjimkou osob, které jsou oprávněny podat oznámení podle AML zákona.

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení: Jiří Chupek (dále jen „Příslušná osoba“).

Příslušná osoba je osobou, která v rámci Vnitřního oznamovacího systému ve Společnosti přijímá a vyřizuje oznámení.

Společnost umožňuje podání oznámení písemně, ústně a na žádost oznamovatele také osobně, a to takto:

 - telefon Příslušné osoby: +420 725 293 907

- email Příslušné osoby: [email protected]

 - poštou na doručovací adresu: Panenská 2425/9, 46601 Jablonec nad Nisou, a to s uvedením informace „k rukám Příslušné osoby“;

- osobně v kanceláři Příslušné osoby na adrese: Panenská 2425/9, 46601 Jablonec nad Nisou, úřední hodiny Příslušné osoby dle předchozí domluvy

Další informace Oznamovatel může podat oznámení rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (viz: https://oznamovatel.justice.cz/; vyjma oznámení podle AML).

Oznamovatel může oznámení Příslušné osobě učinit anonymně

Kontaktní formulář